Warunki gwarancji

1. Producent udziela gwarancji na swoje wyroby na okres 12 miesięcy od potwierdzonej daty zakupu, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy od daty produkcji widniejącej na opakowaniu.
2. Gwarancją objęte są wyroby przechowywane, składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producenta tj. w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, transportowane tylko w opakowaniu fabrycznym, pojazdami chroniącymi wyrób przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi, składowane na paletach lub zapakowane w skrzyniach; oraz zamontowane zgodnie z instrukcją montażu (patrz na odwrocie) i zasadami sztuki budowlanej.
3. Do przyjęcia reklamacji wyrobu i wykonywania naprawy gwarancyjnej upoważniony jest producent lub upoważnione przez niego osoby.
4. Producent zobowiązuje się w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego do Producenta, do pisemnego poinformowania zgłaszającego reklamację o dalszym trybie postępowania tj. dokonaniu oględzin lub innym sposobie rozpatrzenia reklamacji.
5. Producent jako Gwarant zobowiązuję się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego w okresie gwarancyjnym.
6. Producent zobowiązuję się również do wymiany wadliwego wyrobu na wyrób wolny od wad w przypadku jeżeli:
– w okresie gwarancji Producent dokonał kolejno trzech nieskutecznych napraw.
– w przypadku gdy w wyrobie nastąpiły wady fabryczne niemożliwe do usunięcia
6,1 Wady Jawne, widoczne gołym okiem z odległości nie mniejszej niż 1,5 metra winny być
reklamowane w ciągu 14 dni od daty zakupu, nie później jednak niż przed
zamontowaniem stolarki w obiektach. W takich przypadku wszelkie roszczenia
Producent uzna za bezzasadne.
7. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie wyrobów z przyczyn innych niż wady w nich tkwiące.
8. Gwarancją nie są objęte:
8.1.1. Wyroby niepełnowartościowe, których cena została obniżona
8.1.2. Wyroby z uszkodzoną okleiną z przyczyn nie zależnych od Producenta, np. użycia niewłaściwych środków do mycia itp., uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu i przeładunku.
8.1.3. Uszkodzenia okleiny powstałe w wyniku oklejania towaru taśmami zabezpieczającymi
8.1.4. Wyroby za zróżnicowanym rysunkiem, tonacją kolorystyczną, odcieniem oraz strukturą, która wynika z naturalnych właściwości drewna i naturalnych oklein drewnopodobnych. Producent nie gwarantuje powtarzalności wzorów, układu włókien oraz identycznych odcienie wszystkich elementów wyrobu.
8.1.5. Wyroby uszkodzone mechanicznie wskutek niewłaściwego użytkowania, niedbałości kupującego lub jego niewiedzy.
8.1.6. Wyroby uszkodzone wskutek ingerencji osób nieuprawnionych, innych niż Producent lub osoby przez niego upoważnione i serwis, polegającej na naprawach, przeróbkach lub jakiejkolwiek innej ingerencji prowadzącej do naruszenia struktury wyrobu.
8.1.7. Wyroby uszkodzone w wyniku nieprawidłowego montażu oraz eksploatacji niezgodnej z instrukcją użytkowania wyrobu.
8.1.8. Wyroby działające wadliwie na skutek uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego składowania, przechowywania, transportowania oraz przeładunku.
8.1.9. Wyroby poddane działaniu wilgoci i wysokich temperatur
8.1.10. Czynności przewidziane w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
8.1.11. Wyroby, w których elementy, zgodnie z normą budowlaną posiadają krzywiznę 5 lub mniej milimetrów.
Producent jako Gwarant zastrzega sobie prawo do oceny kwalifikacji uszkodzeń.
9. Producent zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia zgłaszającego reklamację, w terminie do 14 dni od dokonania kwalifikacji uszkodzeń o wynikach dokonanych oględzin oraz terminie wykonania naprawy lub sposobie dostarczenia i wymiany towaru na wolny od wad.
10. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedawnieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu wyrobów.
11. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty z nią związane ponosi kupujący.
12. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu wyrobów.
13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.